73


ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു സർപ്പത്തെ കണ്ടു എന്റെ ഓഫീസിലെ ഒരു ചുവന്ന സർപ്പം അതിന് ഒരു നാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് അമ്പടയാളം പോലെ, കുരുവിയെപ്പോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദു orrow ഖകരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അത് ഒരു മേശപ്പുറത്ത്, എന്റെ ഓഫീസർമാരുടെ മേശയിൽ കണ്ടു ഞാൻ വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരായി എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്റെ മേശയിൽ കാണുന്നു എന്റെ മനോഹരമായ പേപ്പറുകളിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്റെ കോളർ വെളുത്തതും പൂർണ്ണമായും വെളുത്തതും കണ്ടു അത് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, എന്റെ വൃത്തികെട്ട ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്റെ തൊട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ തണുത്ത വായു സ്വപ്നം കാണുന്നു വ്യക്തിപരമായി വ്യക്തിക്കായി വിളിക്കുക പാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സർപ്പത്തെ പോറ്റുന്നു.


Like it? Share with your friends!

73
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *