216

വീട്ടിൽ കറന്റ് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സാധാരണയായി ഇൻവെർട്ടറുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു മിനി ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്താലോ.

ഇനി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം.. വെറും 2000 രൂപ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം 🔥🔥🔥 വീഡിയോ കാണാം.

വെറും 2000 രൂപ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാം 🔥🔥🔥 ഷെയർ ചെയ്യൂ : ഷെയർ ചെയ്യൂ ഉപകാരപ്പെടും. video credit: Arlin Vlogger Tech


An inverter is an electric apparatus that changes direct current (DC) to alternating current (AC). It is not the same thing as an alternator, which converts mechanical energy into alternating current.


Like it? Share with your friends!

216
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *