251

20 ലക്ഷം മലയാളികളുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ജി.എൻ.പി.സി അഡ്മിൻ മലയാളികളോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയുടെ കഥ.
————————————————-
ഫിയൽരാവൻ പോളാർ എക്സ്പെഡിഷൻ വോട്ടിംഗ് നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ്.
എല്ലാവരും ഒന്നു ഒത്തുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈസിയായി ഒന്നാമതെത്തും.
വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് :
https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=7043
————————————————-
വോട്ടിം​ഗ് കാമ്പയിനിം​ഗിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക റിയാസ് – 8086116822
————————————————-
വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ: https://www.facebook.com/ashrafexcel/videos/436852713670397/
————————————————-
Instagram: http://www.instagram.com/ashrafexcel

20 ലക്ഷം മലയാളികളുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ജി.എൻ.പി.സി അഡ്മിൻ മലയാളികളോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയുടെ കഥ.

20 ലക്ഷം മലയാളികളുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ജി.എൻ.പി.സി അഡ്മിൻ മലയാളികളോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയുടെ കഥ.————————————————-ഫിയൽരാവൻ പോളാർ എക്സ്പെഡിഷൻ വോട്ടിംഗ് നമ്മൾ രണ്ടാമതാണ്.എല്ലാവരും ഒന്നു ഒത്തുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈസിയായി ഒന്നാമതെത്തും.വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് :https://polar.fjallraven.com/contestant/?id=7043————————————————-വോട്ടിം​ഗ് കാമ്പയിനിം​ഗിന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക റിയാസ് – 8086116822————————————————-വോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ: https://www.facebook.com/ashrafexcel/videos/436852713670397/————————————————-Instagram: http://www.instagram.com/ashrafexcel

Posted by Ashraf Excel on Monday, December 2, 2019

Like it? Share with your friends!

251
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *