സെൻസറിങ്ങിനു തീയറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്ത മനീഷ് കുറുപ്പ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണം സിനിമയുടെ സെൻസറിങ് തടഞ്ഞു..


0

സെൻസറിങ്ങിനു തീയറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്ത മനീഷ് കുറുപ്പ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വെള്ളരിക്കാപ്പട്ടണം സിനിമയുടെ സെൻസറിങ് തടഞ്ഞു…..

Posted by 24 Time Media on Friday, December 24, 2021

Like it? Share with your friends!

0
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *