130

ഈ വർഷം ഹരിഗീതപുരേശന്റെ സന്നിധിയിൽ കാവടിയേന്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്വാമി എന്ന പ്രത്യേകത , കുഞ്ഞു വിയാങ്കയ്ക്ക് സ്വന്തം. ഹരിപ്പാട്ടുകാരായ വിഷ്ണു , അഞ്ജു ഷേണായി ദമ്പതികളുടെ മകളായ വിയാങ്കയുടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

PHOTOSHOOT

Jayaraj Haripad
8075196983

https://www.instagram.com/p/CYlTSv7viSX/
Make sure to have /embed after the src link

Like it? Share with your friends!

130
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *