244

പുതിയ വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്.. എല്ലാവരും അവരവരുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക.
http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേർ ചേർക്കാനുള്ള ലിങ്ക്👇👇

http://lsgelection.kerala.gov.in/registration

തെറ്റു തിരുത്താനുള്ള ലിങ്ക്👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/registration/correction

ബൂത്ത് മാറ്റാനുള്ള ലിങ്ക്👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/registration/wardshifting

അപേക്ഷകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് (അവസ്ഥ) അറിയാനുള്ള ലിങ്ക്‌👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/list

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോന്നറിയാനുള്ള ലിങ്ക്👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/search/voter

വോട്ടർ പട്ടിക ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്
👇👇
http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view ●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●


Like it? Share with your friends!

244
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *