274

ൊറാട്ട് തുടങ്ങുന്നു… “അഞ്ചക്കള്ളകോക്കാൻ” ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 15 മുതൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തീയേറ്ററുകളിൽ.

@chembosky.motionpictures @ahsproductionhouseofficial @chembanvinod @ullaschemban @lukman_avaran @meg_toms @merinmaryphilip @manikanda_rajan_ @senthil_krishna_rajamani_ @iamjojijohn

@arunmohana_ @vikil_venu @rohitvsvariyath @manikandan_ayyappa @arun.p.a

@centuryfilms.in @thinkmusicofficial @thinkmusicmalayalam @annapurnastudios @coconutbunchcreations @fillintheblankscompany

#anchakkallakokkan #chemboskymotionpictures


Like it? Share with your friends!

274
Editor

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *