615

വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടില്ല വല്ല പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെ വല്ലതും ആയെരുന്നെകിൽ ഇടപെട്ടേനെ പന്തളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ ദാഹജലം കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ വലയുന്നു അധികാരികളുടെ മുൻപിൽ എത്തും വരെ ഷെയർ ചെയ്യു

വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടില്ല വല്ല

വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടില്ല വല്ല പാലാരിവട്ടം പാലം പോലെ വല്ലതും ആയെരുന്നെകിൽ ഇടപെട്ടേനെ പന്തളം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അനാസ്ഥ ദാഹജലം കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ വലയുന്നു അധികാരികളുടെ മുൻപിൽ എത്തും വരെ ഷെയർ ചെയ്യു

Posted by 24 Time Media on Tuesday, March 17, 2020

Like it? Share with your friends!

615
24 Web Desk

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *