290

കടലല മണക്കണ കോയിക്കോട് എന്ന ഹിറ്റ് ഗാനത്തിലൂടെ യുവത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തയായ ഗായികയാണ് അഭയ ഹിരണ്മയി. സാമൂഹ്യവും മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവസാന്നിധ്യമുള്ള ഗായികയാണിത്.


Like it? Share with your friends!

290
B4 Admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *